Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Berza električne energije DOO Podgorica
Matični broj: 03150313

O preduzeću

DOO “Berza električne energije” Podgorica osnovano je 21.06.2017. godine, a počelo je sa radom 07.08.2020. godine. Društvo je osnovano sa namjerom uspostavljanja veleprodajnog organizovanog tržišta električne energije u formi elektronske trgovinske platforme. Berza električne energije, kao centralna ugovorna strana, između prodavca i kupca električne energije preuzima na sebe rizike kupovine i prodaje električne energije u okviru postignutih kupoprodajnih transakcija formiranih na tržištu dan unaprijed. Berza podrazumijeva da energetski subjekti, koji imaju višak ili manjak električne energije, ne samo u Crnoj Gori, nego i širom regiona, mogu da prodaju električnu energiju. Vlasničku strukturu Društva čine Crnogorski operator tržišta električne energije sa 33,34% udjela u društvu, Elektroprivreda Crne Gore sa 33,33% i Crnogorski elektroprenosni sistem sa 33,33%.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Darko Krivokapić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Željko Adžić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Božo Đukanović Predsjednik Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Matija Medojević Izvršni direktor 1.669,20 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne