Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Businessmontenegro AD Podgorica
Matični broj: 02117045

O preduzeću

AD “Businessmontenegro” Podgorica osnovano je 15.07.1992. godine. Vlasničku strukturu Društva čine ZUACG Montefarm sa 95% udjela u vlasništvu i Vlada Crne Gore sa 5%. Osnovna djelatnost Društva je spoljna i unutrašnja trgovina medicinskim sredstvima, medicinskom opremom i uslugama špedicije. Društvo je zaduženo za poslove skladištenja i distribucije medicinskih sredstava, vođenja materijalnih i finansijskih evidencija za potrebe naručioca, plaćanja prema dobavljačima u zemlji i inostranstvu, uz punu informisanost nadležnih institucija o namjenskom korišćenju sredstava i dr. Preko Društva, kao dijela zdravstvenog sistema, vrši se upis proizvoda dobavljača iz inostranstva u Registar medicinskih sredstava kod Agencije za ljekove i medicinska sredstva.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Snežana Stanković Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Goran Marinović Predsjednik Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Aleksandra Jovanović Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vladan Radović Izvršni direktor 1.104,99 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne