Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Castello Montenegro AD Pljevlja
Matični broj: 02010127

O preduzeću

AD “Castello Montenegro” Pljevlja je Društvo koje obavlja djelatnost proizvodnje radne odjeće i higijensko-tehničko zaštitne opreme. Međutim, zbog prestanka sa radom fabrike lake konfekcije i fabrike muških i dječijih čarapa, djelatnost Društva proširena je u dijelu vršenja usluga kamionskog terminala i izdavanja poslovnih prostorija. Vlasničku strukturu Društva čine Ministarstvo finansija sa 86,73% vlasničkog udjela, Elektroprivreda Crne Gore sa 1,68% i Republičkog fonda zajedničkih rezervi sa 1,32%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Gordana Lekić Predsjednica Odbora direktora 160,00 Dostupan
Dušanka Jović Članica Odbora direktora 135,00 Dostupan
Bojana Mentović Članica Odbora direktora 135,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Anka Krsmanović Izvršna direktorica 795,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne