Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Centar za ekotoksikološka ispitivanja DOO Podgorica
Matični broj: 02908433

O preduzeću

DOO “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica osnovan je 20.12.1996. godine kao javna ustanova, a prestrukturiran je 2012. godine u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo vrši poslove od javnog interesa, i to djelatnosti ekotoksikoloških ispitivanja svih segmenata životne sredine: vazduha, vode, mora, zemljišta, flore i faune, klimatskih promjena, jonizujećeg i nejonizujećeg zračenja, buke i vibracije, kao i izrada posebnih toksikoloških studija, analiza i programa za potreba državnih organa, odnosno naučno istraživačkih ustanova, privrede i građana. Društvo je i referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Andrijana Garić Predsjednica Odbora direktora 524,00 Dostupan
Balša Bajagić Članica Odbora direktora 262,00 Dostupan
Stefan Stanovčić Član Odbora direktora 262,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vidoje Petričić Izvršni direktor 2.007,73 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne