Datum ažuriranja: 29. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Crnogorska plovidba AD Kotor
Matični broj: 02399849

O preduzeću

AD “Crnogorska plovidba” Kotor je brodarsko društvo koje obavlja djelatnost je obavljanje pomorskog saobraćaja i priobalnog prevoza tereta. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 99,98 akcija, dok je ostatak u vlasništvu ZZZ CG. Crna Gora raspolaže sa četiri teretna broda, od kojih su dva u vlasništvu Crnogorske plovidbe. Crnogorska plovidba je 26.01.2010. godine potpisala ugovor o nabavci dva teretna broda (“Kotor” i “21. maj”), a kreditna sredstva od 55.7 miliona dolara obezbijeđena su od kineske Exim banke uz državnu garanciju. Od 2015. godine, zbog značajnog pada naknada za unajmljivanje brodova na međunarodnom tržištu vozarina, prihodi Crnogorske plovidbe su u padu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Jovo Lazarević Predsjednik Odbora direktora 698,81 Dostupan
Nemanja Petrović Član odbora direktora 489,17 Dostupan
Željko Dedijer Član Odbora direktora 489,17 Dostupan
Damir Stojanović Član Odbora direktora 489,17 Dostupan
Vojislav Ilić Član odbora direktora 489,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Slobo Pajović Izvršni direktor 1.833,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne