Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Crnogorski elektrodistrubutivni sistem DOO Podgorica (CEDIS)
Matični broj: 03099873

O preduzeću

DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica je društvo koje u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore obavlja djelatnost distribucije električne energije. Distributivni sistem je dio elektroenergetskog sistema, koji služi za prenošenje električne energije od prenosne mreže ili elektrana priključenih na distributivnu mrežu do krajnjih kupaca. Društvo je nastalo segmentacijom iz EPCG, a počelo je sa radom 30.06.2016. godine. Društvo je u 100% vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Rajko Radošević Predsjednik Odbora direktora Nije prijavljena! /
Miloš Krivokapić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Emir Sijarić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Jelena Bošnjak Članica Odbora direktora Nije prijavljena! /
Ilija Miljanić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vladimir Čađenović Izvršni direktor 2.724,44 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne