Datum ažuriranja: 17. 03. 2023.
Pun naziv preduzeća: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Matični broj: 02751372

O preduzeću

AD “Crnogorski elektroprenosni sistem” Podgorica je društvo koje obavlja djelatnost od javnog interesa - prenos električne energije. Društvo je u vlasništvu Vlade Crne Gore, koja posjeduje 55% akcija, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Prateći zahtjeve koje nameće liberalizacija tržišta električne energije, kao i propise EU u pogledu razdvajanja tržišnih i monopolskih djelatnosti, a imajući u vidu potrebu unapređenja ekonomske efikasnosti, skupština akcionara EPCG je formirala novo akcionarsko društvo, te je Društvo nastalo segmentacijom iz EPCG aprila 2009. godine. Društvo je zaduženo za operativno upravljanje elektroprenosnim sistemom, a nadležnost Društva je i održavanje, razvoj i eksploatacija elemenata elektroprenosnog sistema koga čine dalekovodi i trafostanice. Društvo je registrovano i za pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana i za pružanje usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandar Mijušković Predsjednik Odbora direktora 2.484,57 Dostupan
Dušan Kljajić Član Odbora direktora 677,58 Dostupan
Jelena Matejić Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan
Guido Guida Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Giacomo Donnini Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Predrag Mijajlović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Oliver Sošić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ivan Asanović Izvršni direktor 2.145,77 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 6 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Da