Datum ažuriranja: 17. 03. 2023.
Pun naziv preduzeća: Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica
Matični broj: 02247097
Dokumentacija: Ugovor sa direktorom

O preduzeću

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica osnovan je 1996. godine pod nazivom Fond za finansiranje izgradnje stanova. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore i Savez sindikata Crne Gore sa jednakim udjelom u vlasništvu od 46.51%, dok je preostalih 6.98% u vlasništvu Sindikalne organizacije pivare „Trebjesa“ AD Nikšić. Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju je institucija koja, u saradnji sa lokalnim samoupravama – opštinama, pod povoljnim uslovima gradi stambene objekte za potrebe crnogorskih državnih institucija, organizacija i preduzeća, tj. zaposlenih u tim institucijama u svim opštinama Crne Gore, a koje finansijski učestvuju u Fondu na dobrovoljnoj osnovi. 


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Branislav Plamenac Predsjednik Odbora direktora 0,00 Dostupan
Borislav Delibašić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Radmila Lainović Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandra Mitrović V.D. Izvršna direktorica Nije prijavljena! /

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne