Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Crnogorski operator tržišta električne energije DOO Podgorica
Matični broj: 02849097

O preduzeću

DOO “Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica je društvo za organizovanje i upravljanje tržištem električne energije i aktivnosti vezane za kupoprodaju električne energije proizvedene u objektima povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije. Društvo je osnovano 16.12.2010. godine, a počelo je sa radom 29.07.2011. godine. Društvo je nosilac licence, izdate od strane Regulatorne agencije za energetiku, a u skladu sa licencom, svaki učesnik na tržištu električne energije Crne Gore dužan je sa Operatorom tržišta zaključiti ugovor o učestvovanju. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Branislav Dačević Predsjednik Odbora direktora 520,00 Dostupan
Dragana Vujović Članica Odbora direktora 420,00 Dostupan
Aleksandar Đurišić Član Odbora direktora 419,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Boro Todorović Izvršni direktor 2.268,34 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne