Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Matični broj: 02002230

O preduzeću

AD “Elektroprivreda Crne Gore” Nikšić je elektroenergetska kompanija, osnovana odlukom o transformaciji JEP Elektroprivreda Crne Gore 16.10.1998. godine, čija je osnovna djelatnost proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom. Vlada Crne Gore je vlasnik 88,65% akcija Društva, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo se bavi i izgradnjom i održavanjem elektroenergetskih objekata, kupoprodajom električne energije, projektovanjem, nadzorom i dr. Elektroenergetski sistem bazira se na kapacitetima proizvodnih postrojenja HE Perućica, HE Piva i TE Pljevlja.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milutin Đukanović Predsjednik Odbora direktora 3.059,32 Dostupan
Rajko Radusinović Član Odbora direktora 1.469,00 Dostupan
Milun Božović Član Odbora direktora 1.054,71 Dostupan
Aleksandar Dožić Član Odbora direktora 900,00 Dostupan
Mirjana Čizmović Članica Odbora direktora 862,89 Dostupan
Jovan Radošević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Nenad Marković Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nikola Rovčanin Izvršni direktor 3.067,71 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne