Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: EPCG-Solar-gradnja DOO Nikšić
Matični broj: 03384624

O preduzeću

EPCG-solar-gradnja DOO Nikšić osnovano je 20.09.2021. godine. Osnivač Društva je EPCG DOO Nikšić sa 100% udjelom u vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je postavljanje električnih instalacija. Društvo je osnovano radi izvođenja radova na postavljanju fotonaponskih sistema na krovovima individualnih stambenih objekata i objektima privrednih subjekata.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ivan Kilibarda Predsjednik Odbora direktora 862,00 Dostupan
Janko Milatović Član Odbora direktora 610,00 Dostupan
Blažo Đurković Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ranko Vuksanović Izvršni direktor Nije prijavljena! /

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

Nije prijavljena

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne