Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: H.T.P. "Miločer" DOO Budva
Matični broj: 02224917
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

Hotelsko-turističko preduzeće “Miločer” DOO vlasnik je hotela Kraljičina plaža. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Društvo je 31.01.2007. godine dalo u zakup zemljište sa objektima, hotel Kraljičina plaža, dvije vile (Vila 500 i Vila 600 Miločer) i restoran Kraljičina stolica, DOO Adriatic Properties-u na period od 30 godina. Aneksom ugovora 2012. godine, rok trajanja zakupa produžen je sa 30 na 42 godine i prihvaćeno neplaćanje zakupa od strane zakupca počev od 2011. godine, kada dolazi do poteškoća u funkcionisanju preduzeća. Oprostom duga zakupcu, ostale su neizmirene obaveze Društva prema Fondu za obeštećenje, u vezi sa prodajom hotela Panorama u Bečićima u iznosu od 171,850 eura, dug prema Poreskoj upravi u iznosu od 192,266 eura i Opštini Budva po osnovu poreza na imovinu u iznosu od 230,000 eura. Složena finansijska situacija prevaziđena je početkom 2016. godine zaduženjem kod Univerzal kapital banke za iznos od 750,000 eura i zahvaljujući saradnji zakupca DOO Adriatic properties, sa kojim je zaključen ugovor o zajmu kojim su obezbijeđena nedostajuća sredstva za tekuću likvidnost. Do decembra 2020. godine, na imovinu Društva upisana je hipoteka Univerzal kapital banke u iznosu od 867,000 eura.. Postoji i zabilježba restitucije u korist predstavnika dinastije Karađorđević, a upravni postupak pokrenut je pred Komisijom za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje Bar.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vladimir Lekić Član Odbora direktora 250,00 Dostupan
Ana Samardžić Članica Odbora direktora 250,00 Dostupan
Đorđije Vujović Predsjednik Odbora direktora 0,00 /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Igor Đurašević Izvršni direktor 1.500,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne