Datum ažuriranja: 17. 03. 2023.
Pun naziv preduzeća: Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD Budva
Matični broj: 02005328

O preduzeću

Hotelska grupa “Budvanska rivijera” AD Budva je društvo koje funkcioniše na turističkom tržištu Crne Gore. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 41,63 udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 12,82% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Budvanska rivijera upravlja sa pet hotela: Palas i Castellastva u Petrovcu, Turističko naselje Slovenska plaža, hotel Aleksandar i hotel Mogren u Budvi. Sredinom 2019. godine, preduzeće je restruktuirano na način što je osnovano novo društvo, AD Sveti Stefan hoteli, kojeg čine hoteli Sveti Stefan i Miločer, sa pripadajućim zemljišnim kompleksom.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Mijomir Pejović Predsjednik Odbora direktora 825,41 Dostupan
Aleksandar Jeličić Član Odbora direktora 216,64 Dostupan
Nebojša Janović Član Odbora direktora 215,64 Dostupan
Jovan Purar Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Vladimir Sekulić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Jovan Gregović Izvrši direktor 2.584,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne