Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" DOO Nikšić
Matični broj: 03009645

O preduzeću

DOO Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić je započeo sa radom 2016. godine, kao dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka, umrežene strukture koja će sa sjedištem u Podgorici i najviše tri decentralizovane jedinice (impulsna centra) u Nikšiću, Baru i Pljevljima. Tehnopolis je biznis inkubator i ima za cilj unapređenje razvoja preduzetništva u Crnoj Gori kao osnove razvoja novih biznisa koji počivaju na inovativnim idejama i upotrebi savremene tehnologije. U biznis inkubatoru, stanari, kojima Tehnopolis pruža tehničku i administrativnu podršku, konsultantske usluge, subvencionisani zakup poslovnog prostora i mogućnost umrežavanja, mogu biti raspoređeni kroz dostupne modele podrške – predinkubacija, inkubacija, virtuelna inkubacija i komercijalni uslovi. Tehnopolis je krajem 2018. godine imao 28 stanara, dok je krajem 2019. imao 26. Tehnopolis je namijenjen da podrži razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća u Opštini Nikšić i radi na podršci osnivanja novih i razvoja postojećih preduzeća. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Čolaković Predsjednik Odbora direktora 517,14 Dostupan
Tijana Perović Članica Odbora direktora 258,57 Dostupan
Veselin Škuletić Član Odbora direktora 258,57 Dostupan
Nikola Milić Član Odbora direktora 258,57 /
Marijeta Barjaktarović Lanzardi Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Đorđije Malović V.D. Izvršni direktor 1.222,14 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 9 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Da

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Da

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Da

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne