Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Institut "Dr Simo Milošević" AD Igalo
Matični broj: 02008386

O preduzeću

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” AD Igalo osnovan je kao banjsko-klimatsko lječilište 1949. godine, a transformisan je u akcionarsko društvo 1996. godine. Institut se bavi kompletnom medicinskom rehabilitacijom, izvodi medicinsku nastavu i pruža zdravstvene usluge. Vlasničku strukturu Društva čini IRF CG sa 23,64% udjela u vlasništvu, Vlada Crne Gore sa 19,19%, Fond za zdravstvo 10,23% i ZZZ CG sa 3,41%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milica Kostić Predsjednik Odbora direktora 524,61 Dostupan
Dušan Mustur Član Odbora direktora 262,31 Dostupan
Žarko Rakčević Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Željko Drinčić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Predrag Dragojlović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Savo Marić V.D. Izvrši direktor 0,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne