Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Institut "Dr Simo Milošević" AD Igalo
Matični broj: 02008386

O preduzeću

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” AD Igalo osnovan je kao banjsko-klimatsko lječilište 1949. godine, a transformisan je u akcionarsko društvo 1996. godine. Institut se bavi kompletnom medicinskom rehabilitacijom, izvodi medicinsku nastavu i pruža zdravstvene usluge. Vlasničku strukturu Društva čini IRF CG sa 23,64% udjela u vlasništvu, Vlada Crne Gore sa 19,19%, Fond za zdravstvo 10,23% i ZZZ CG sa 3,41%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milica Kostić Predsjednik Odbora direktora 525 Dostupan
Dušan Mustur Član Odbora direktora 262 Dostupan
Žarko Rakčević Član Odbora direktora 0 Dostupan
Željko Drinčić Član Odbora direktora 0 Dostupan
Predrag Dragojlović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Savo Marić V.D. Izvrši direktor 0 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne