Datum ažuriranja: 25. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Institut za crnu metalurgiju AD Nikšić
Matični broj: 02040760

O preduzeću

AD “Institut za crnu metalurgiju” Nikšić nastalo je transformacijom i podjelom imovine društvenog preduzeća Željezara Nikšić 30.09.1992. godine. Društvo je naučno-istraživačka ustanova, koja se bavi istraživačko-razvojnim poslovima u oblasti tehničko tehnoloških nauka, laboratorijsko-terenskim ispitivanjima i sveobuhvatnom karakterizacijom metalnih i nemetalnih materijala, procesne opreme i komercijalne proizvodnje čeličnih odlivaka, odlivaka od sivog liva, čeličnih proizvoda, polufabrikata čelika i obojenih metala i njihovih legura. Vlasničku strukturu Društva čine Država Crna Gora sa 19,11% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 19,03%, ZZZ CG sa 6,34%, Fond za obeštećenje 5,30% i Vlada Crne Gore sa 1,31%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vasilije Savović Predsjednik Odbora direktora 396,73 Dostupan
Tihomir Milatović Član Odbora direktora 264,49 Dostupan
Mladen Karadžić Član Odbora direktora 264,49 Dostupan
Nedeljko Šuškavčević Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Dimitrije Bošnjak Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ivan Ivanović Izvršni direktor 1.749,79 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne