Datum ažuriranja: 25. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Matični broj: 02116146

O preduzeću

JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore - Budva osnovano je u skladu sa Zakonom o morskom dobru 02.06.1992. godine, sa zadatkom da obezbijedi zaštitu i unapređenje korišćenja morskog dobra, upravljanje morskim dobrom, zaključivanje ugovora o korišćenju morskog dobra i izgradnju i održavanje infrastrukturnih objekata za potrebe morskog dobra.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Blažo Rađenović Predsjednik Upravnog odbora 2.845,34 Dostupan
Milijana Milojević Članica Upravnog odbora 340,00 Dostupan
Srđan Radić Član Upravnog odbora 340,00 Dostupan
Maša Vukić Članica Upravnog odbora 340,00 Dostupan
Anđela Labović Član Upravnog odbora 340,00 Dostupan
Željko Bjelica Član Upravnog odbora Nije prijavljena! /
Dejan Božović Članica Upravnog odbora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Mladen Mikijelj Direktor 3.077,45 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 7 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Da

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne