Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Luka Bar AD Bar
Matični broj: 02002558

O preduzeću

AD “Luka Bar” Bar je pomorska luka za pretovar svih vrsta tereta, pružanje putničkih usluga, zaštitu i sidrenje brodova. Država posjeduje 54.05% akcija Društva, a ostalo je u privatnom vlasništvu. Luka Bar je osnivač i operator Slobodne zone luke Bar, odnosno, to je društvo koje uživa privrednu eksteritorijalnost. Korisnici Slobodne zone uživaju pogodnosti predviđene Zakonom o slobodnim zonama i drugim propisima, kao što su uvoz oslobođen carina, carinskih dažbina i PDV-a, skladištenje robe u bescarinskom režimu na neograničeno vrijeme, niska stopa poreza na dobit, uprošćene procedure, itd. Prema podacima iz aprila 2019. godine, Luka Bar, kao operator Slobodne zone, imala je 65 aktivnih ugovora o obavljanju djelatnosti u Slobodnoj zoni, koji se pretežno odnose na pretovar, skladištenje i kupoprodaju robe.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Darko Pekić Predsjednica Odbora direktora 606,00 Dostupan
Aleksandar Lekić Član Odbora direktora 500,00 Dostupan
Milivoje Radović Član Odbora direktora 482,00 Dostupan
Milorad Krgović Član Odbora direktora 470,37 Dostupan
Savo Vujošević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Ilija Pješčić Izvršni direktor 1.600,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Da