Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Marina AD Bar
Matični broj: 02333155

O preduzeću

AD “Marina” Bar je nautička luka koja predstavlja turistički i nautički centar. Vlasničku strukturu Društva čine Država Crna Gora sa 19,47% udjela u vlasništvu, IRF CG sa 16,99%, Fond PIO sa 13,40% i ZZZ CG sa 4,46%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva su zabavne i rekreativne djelatnosti, a namijenjena je nautičarima i ljubiteljima sportsko-rekreativnog nautičkog turizma. Kapaciteti marine su 900 vezova u moru i 250 vezova na kopnu. Kategorije plovila za koje su uređeni privezi su jahte, jedrilice, gliseri, odnosno sve kategorije plovila do 35 metara dužine. Prema stepenu opremljenosti nautičkom infrastrukturom, vrsti, obimu i kvalitetu usluga koje pružaju, Marina spada u kategoriju velikih servisnih marina u Crnoj Gori i svrstava se u red najvećih objekata nautičkog turizma.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Drago Zečević Predsjednik Odbora direktora 594,00 Dostupan
Slavko Matković Član Odbora direktora 555,28 Dostupan
Dragutin Durutović Član Odbora direktora 555,28 Dostupan
Sergej Perić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Ivana Nenezić Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Željko Stojović Izvršni direktor 2.473,04 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne