Datum ažuriranja: 02. 02. 2021.
Pun naziv preduzeća: Market AD Podgorica
Matični broj: 02371162
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

AD “Market” Podgorica upisano je u Centralni registar privrednih subjekata 04.02.2003. godine, a osnovna djelatnost Društva je nespecijalizovana trgovina na veliko. Vlasničku strukturu Društva čine IRF CG sa 40,07% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 20,02% i ZZZ CG sa 5,89%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne