Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Montecargo AD Podgorica
Matični broj: 02758628

O preduzeću

AD “Montecargo” Podgorica osnovano je 08.06.2009. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država je vlasnik Društva sa 85,44% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 1,54 i ZZZ CG sa 0,61%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo je jedini teretni operater na prugama u Crnoj Gori, a osnovna djelatnost Društva je prevoz stvari (tereta) u međunarodnom i domaćem željezničkom transportu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Miroslav Brajović Predsjednik Odbora direktora 596,07 Dostupan
Marinko Medojević Član Odbora direktora 418,00 Dostupan
Slobodan Đukić Člani Odbora direktora 417,25 Dostupan
Dejan Konatar Član Odbora direktora 417,25 Dostupan
Veselin Kovač Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vladimir Božović Izvršni direktor 1.524,66 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne