Datum ažuriranja: 28. 04. 2021.
Pun naziv preduzeća: Montenegro Airlines AD Podgorica
Matični broj: 02737175

O preduzeću

Vlada Crne Gore ima 99,91% udjela u AD Montenegro Airlines, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Osnovna djelatnost Društva je vazdušni prevoz putnika. MA je u posjedu četiri poslovna prostora, ima i izgrađen hangar na aerodromu u Podgorici za održavanje aviona, na zemljištu uzetom u zakup na neodređeno vrijeme po ugovoru zaključenim sa AD Aerodromi Crne Gore i flotu od četiri operativna aviona. Zbog lošeg poslovanja, Društvo je nerijetko dobijalo državnu pomoć. Među najznačajnijm su Plan restruktuiranja 2012. godine, kada je društvo dobilo 35,6 miliona eura i Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva iz 2019. godine, kojim je određeno 155,1 miliona eura pomoći. U decembru 2020. godine, Vlada je objavila da nema zakonski osnov po kojem bi mogla nastaviti pružanje finansijske pomoći kompaniji uz najavu osnivanja nove avio kompanije sa osnivačkim kapitalom od Vlade, koja bi trebalo da bude operativna do sljedeće turističke sezone (2021).

Posljednja prijavljena plata izvršnog direktora MA Agenciji za sprječavanje korupcije je pripadala Živku Banjeviću, koji je u aprilu 2020. razriješen na lični zahtjev.

U Montenegro Airlines-u je u aprli 2021. godine otvoren stečaj koji je Uprava prihoda i carina tražila zbog poreskog duga od 11,9 miliona eura.

 

 


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nikola Vukićević Predsjednik Odbora direktora 3.175,75 Dostupan
Miroslav Bjelica Član Odbora direktora 743,00 Dostupan
Dragan Popović Član Odbora direktora 736,00 Dostupan
Dženan Demić Član Odbora direktora 663,23 Dostupan
Edin Mulić Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Vlastimir Ristić Izvršni direktor Nije prijavljena! Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne