Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Montenegro Works DOO Podgorica
Matični broj: 03394352
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

Montenegro Works DOO Podgorica osnovano je 04.08.2021. odlukom Vlade Crne Gore kao jednočlano društvo. Društvo je osnovano radi nadzora, praćenja i analiziranja finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, kao i podrške u sprovođenju reformi u cilju efikasnijeg upravljanja istim. 


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Bodin Šćepanović Član Odbora direktora 400 Dostupan
Miloš Rajković Član Odbora direktora 0 /
Milena Milović Članica Odbora direktora 0 Dostupan
Pal Jozsef Kovacs Član Odbora direktora 0 Dostupan
Ivanka Višnjić Članica Odbora direktora 0 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Filip Radulović Izvršni direktor 2.500 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne