Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Montenegroturist AD Budva
Matični broj: 02005379

O preduzeću

AD “Montenegroturist” Budva je društvo registrovano za obavljanje djelatnosti putničkih agencija i turoperatora. Društvo je osnovano 1968. godine, a sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka objedinjavalo je kompletnu turističku privredu Crne Gore. Tokom 1989. godine Montenegroturist je rasformiran i segmentacijom Društva nastala su preduzeća kao što su Budvanska i Ulcinjska rivijera. Trenutno, Društvo prihode ostvaruje izdavanjem poslovnih prostora u zakup, a prostorije koje izdaju koristi lokalna uprava Opštine Budva. Vlasničku strukturu Društva čine Budvanska rivijera sa 35,90% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 22,25% i ZZZ CG sa 7,41%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo vodi i višedecenijski spor oko upravne zgrade Montenegroturista sa privatizovanim društvom Montenegroekspres (društvo nastalo segmentacijom Montenegroturista), koji je prešao u vlasništvo firmi, fondova i banaka koje je kontrolisala Atlas grupa.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Radomir Milić Predsjednik Odbora direktora Nije prijavljena! /
Jovan Đurašković Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Sanja Boreta Članica Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Predrag Nikolić Izvršni direktor 515,00 /

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 1 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne