Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Montepranzo - Bokaprodukt AD Tivat
Matični broj: 02269066
Dokumentacija: Revizorski izvještaji

O preduzeću

AD “Montepranzo-Bokaprodukt” Tivat je Društvo koje obavlja djelatnost mješovite poljoprivredne proizvodnje, kao što su sadnja i podizanje voćnjaka, vinograda i povrtlarskih plastenika. Vlasničku strukturu Društva čine IRF CG sa 51,40% vlasničkog udjela, Fond PIO sa 17,74% i ZZZ CG sa 5,90%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo od 2005. godine akumulira gubitke po osnovu poslovnih rashoda i bez pomoći države nema dovoljno obrtnih sredstava za obnavljanje proizvodnje.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Dejan Kandić Predsjednik Odbora direktora Nije prijavljena! /
Goran Vujović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Božidar Bulajić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Sandra Požgaj V.D. Izvršna direktorica Nije prijavljena! Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

Nije prijavljena

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne