Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Monteput DOO Podgorica
Matični broj: 02462494

O preduzeću

DOO “Monteput” Podgorica osnovano je 08.12.2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica. Društvo organizuje održavanje tunela Sozina i prilaznih saobraćajnica (građevinsko, elektro, IT i mašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, naknada za zakup putnog zemljišta i postavljanje natpisa na putnom zemljištu. Takođe, obavlja i poslove u vezi sa razvojem i izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Crnoj Gori. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandar Božović Predsjednik Odbora direktora 250,00 Dostupan
Stefan Mitrović Član Odbora direktora 175,00 Dostupan
Snežana Raičević Članica Odbora direktora 175,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milan Ljiljanić Izvršni direktor 2.037,03 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 5 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Da