Datum ažuriranja: 29. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Održavanje željezničkih voznih sredstava AD Podgorica
Matični broj: 02816296

O preduzeću

AD “Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica osnovano je 22.10.2010. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora vlasnik je Društva sa 85,44% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 1,54% i ZZZ CG sa 0,61%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Društvo se bavi održavanjem željezničkih voznih sredstava u putničkom i teretnom saobraćaju (putnička i teretna kola, lokomotive i ostala željeznička vozna sredstva) i ostvaruje prihod pružanjem usluga tekućeg, redovnog i vanplanskog održavanja voznih sredstava AD ŽPCG-u i AD Montecargo-u.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Tripko Draganić Predsjednik Odbora direktora 479,18 Dostupan
Ljiljana Jokić Članica Odbora direktora 335,43 Dostupan
Milovan Šušić Član Odbora direktora 335,00 Dostupan
Dragoljub Radošević Član Odbora direktora 334,00 Dostupan
Vladan Gačević Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Vlaović Izvršni direktor 1.280,87 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne