Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: PIO DOO Ulcinj
Matični broj: 02456010
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

DOO “PIO” Ulcinj pruža usluge odmora i oporavka pripadnicima penzionerske populacije pod povoljnijim uslovima od tržišnih. Društvo je počelo sa radom 03.03.2006. godine. U sastavu Društva posluju objekat Hotel PIO Ulcinj i Hotel Gorske oči Žabljak. Društvo je u 100% vlasništvu Fonda PIO. Upravni odbor Fonda PIO svake godine donosi odluke o novčanoj podršci poslovanju ovog preduzeća kako bi se nadomjestile razlike u tržišnoj cijeni odmora i oporavka penzionera i povlašćene cijene koju isti plaćaju.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milan Kojičić Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Vesna Ćulafić Đukić Članica Odbora direktora Nije prijavljena! /
Milka Vraneš Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Janko Dajković Izvršni direktor Nije prijavljena! /

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

Nije prijavljena

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne