Datum ažuriranja: 29. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Pošta Crne Gore AD Podgorica
Matični broj: 02867940

O preduzeću

AD “Pošta Crne Gore” Podgorica posluje kao samostalni poslovni subjekat od aprila 1999. godine, kada je, do tada jedinstveno preduzeće, JP PTT saobraćaja Crne Gore podijeljeno na Poštu Crne Gore DOO i Telekom Crne Gore AD. Pošta Crne Gore je prestrukturirana u akcionarsko društvo 17.11.2011. godine. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Pošta je nacionalni poštanski operator i punopravni član svjetske poštanske mreže, sa 140 jedinica poštanske mreže.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Igor Bulatović Predsjednik Odbora direktora 1.825,81 Dostupan
Aleksandar Dakić Član Odbora direktora 533,00 Dostupan
Stojan Sjekloća Član Odbora direktora 350,00 Dostupan
Dijana Pejović Članica Odbora direktora 347,00 Dostupan
Marko Lalević Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Dragan Tufegdžić V.D. Izvršni direktor 1.600,00 Dostupan
Đerđ Camaj Zamjenik izvršnog direktora 1.277,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Da