Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica

Ažurirano: 10.04.2024
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Ivan AsanovićIzvršni direktor2.910 €Dostupan
Jelena MatejićČlanica Odbora direktora?/
Guido GuidaČlan Odbora direktora?/
Giacomo DonniniZamjenik predsjednika Odbora direktora?/
Aleksandar MijuškovićPredsjednik Odbora direktora3.309 €Dostupan
Slavoljub TodorovićČlan Odbora direktora?Dostupan
Vučko FatićČlan Odbora direktora?Dostupan
Violeta VuljajČlanica Odbora direktora1.480 €Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

AD “Crnogorski elektroprenosni sistem” Podgorica je društvo koje obavlja djelatnost od javnog interesa - prenos električne energije. Društvo je u vlasništvu Vlade Crne Gore, koja posjeduje 55% akcija, a ostatak je u privatnom vlasništvu. Prateći zahtjeve koje nameće liberalizacija tržišta električne energije, kao i propise EU u pogledu razdvajanja tržišnih i monopolskih djelatnosti, a imajući u vidu potrebu unapređenja ekonomske efikasnosti, skupština akcionara EPCG je formirala novo akcionarsko društvo, te je Društvo nastalo segmentacijom iz EPCG aprila 2009. godine. Društvo je zaduženo za operativno upravljanje elektroprenosnim sistemom, a nadležnost Društva je i održavanje, razvoj i eksploatacija elemenata elektroprenosnog sistema koga čine dalekovodi i trafostanice. Društvo je registrovano i za pružanje usluge iznajmljivanja optičkih vlakana i za pružanje usluga zakupa elektronske komunikacione infrastrukture.


Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.35.717.703 €111.088.639 €68.081.782 €324
2022.20.275.440 €120.497.112 €94.936.194 €316
2021.16.852.684 €76.450.760 €57.426.981 €300
2020.12.459.748 €51.076.073 €36.823.209 €302
2019.3.628.779 €38.405.292 €35.091.619 €305
2018.4.182.134 €33.747.483 €30.391.820 €312
2017.4.678.641 €33.635.004 €30.518.780 €323
2016.2.436.226 €29.015.193 €26.566.461 €323
Indeks transparentnosti
 od 10

Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da li je objavljen godišnji program ili plan rada?

NE

Da li su objavljeni izvještaji koji se odnose na poslovanje preduzeća?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za slobodan pristup informacijama?

DJELIMIČNO

Da li je objavljen spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

DJELIMIČNO

Vidi više

Da li je objavljen spisak menadžera i rukovodilaca i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne službe?

NE

Da li je objavljen akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji preduzeća?

NE

Da li je objavljen spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima?

Da li se objavljuju podaci o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

NE

Da li su objavljene odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

NE

Donacije, sponzorstva i pomoć

Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više. Imena fizičkih lica kojima je data pomoć su skrivena radi zaštite ličnih podataka

Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
MZ Gornji pobori30000 €Donacija
KBC11000 €Donacija
F. Kunčeru4000 €Sponzorstvo
Specijalna bolnica za psihijatriju Dobrota3000 €Donacija
Vaterpolo i plivački savez CG3000 €Sponzorstvo
Borisu Miškoviću2000 €Sponzorstvo
Kome je uplaćeno?Koliko?Za šta?
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore5000 €Pomoć
Turistička Organizacija Podgorice3000 €Pomoć
Maja Rakonjac1500 €Pomoć
KMF "Pljevlja 04"1000 €Pomoć
Gjulasfija Zenka1000 €Pomoć
Vjera Ranitović1000 €Pomoć
Jovanović Stanislava500 €Pomoć
"KINO" d.o.o.300 €Pomoć
Kreshnik Hajdinaga300 €Pomoć
Srđan i Vesna Mijušković300 €Pomoć
Dragana Stojović300 €Pomoć
Maja i Pavle Radonjić300 €Pomoć
Simonović Vukajlo300 €Pomoć
Simona Jovanović300 €Pomoć
Udruženje Minifudbala Crna Gora200 €Donacija