Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Radio-difuzni centar DOO Podgorica
Matični broj: 02394294

O preduzeću

DOO “Radio-difuzni centar” osnovano je 2005. godine kada je izvršena segmentacija JP PTT Crne Gore, a 2009. godine transformisalo se u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo obavlja djelatnost pružanja usluga na području radio-komunikacija i telekomunikacija, prenosa i emitovanja radijskih i televizijskih programa, prenosa slike, zvuka i podataka, kolokacije i druge savremene multimedijske usluge. Takođe, vrši iznajmljivanje lokacija, servisne usluge i sve potrebne konsultacije za izradu projekata i održavanja tehničkih uređaja i opreme, kako javnom servisu (RTCG), tako i svim ostalim komercijalnim televizijama i radio stanicama. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Jelena Lazović Predsjednica Odbora direktora 1.322,96 Dostupan
Marko Milićević Član Odbora direktora 490,00 Dostupan
Nikola Labović Član Odbora direktora 490,00 Dostupan
Božidar Radinović Član Odbora direktora 490,00 Dostupan
Nebojša Bajić Član Odbora direktora 490,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Saša Miličić Izvršni direktor 2.100,01 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 5 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne