Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca DOO Herceg Novi
Matični broj: 02361388

O preduzeću

DOO “Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” Herceg Novi je društvo koje se brine za bezbjednost na moru i unutrašnjim vodama, zaštitu podvodnih dobara i spasavanja života i materijalnih dobara na vodama. Društvo je osnovano 2002. godine kao javna ustanova, a februara 2015. godine prestrukturirano je u društvo sa ograničenom odgovornošću. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Tijana Stanković Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Valentina Radulović Šćepanović Predsjednica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Vladan Radonjić Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Dragan Novosel Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Nataša Pešić Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Veselin Mijajlović Izvršni direktor 1.832,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne