Datum ažuriranja: 26. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje DOO Budva
Matični broj: 02090198

O preduzeću

DOO “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” Budva osnovano je 12.02.2008. godine kao JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, a transformisalo se u DOO u junu 2020. godine. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore. Osnovna djelatnost Društva je regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja i drugih područja, odnosno zahvatanje, tretman, transport i isporuka vode za piće iz izvorišta Bolje sestre preko sistema RVS u vodovodne mreže opština Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi, Bar i Ulcinj, tj. subjektima za javno vodosnabdijevanje u tim opštinama.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Zoran Lakušić Predsjednik Odbora direktora 2.816,60 Dostupan
Novica Tmušić Član Odbora direktora 519,02 Dostupan
Jana Sekulić Član Odbora direktora 519,02 Dostupan
Novica Bulatović Član Upravnog odbora 519,02 Dostupan
Dušan Vukić Član Odbora direktora 500,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Josip Đurašković Izvršni direktor 2.371,73 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 4 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne