Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Sportski centar "Ada" DOO Pljevlja
Matični broj: 02423090
Dokumentacija: Preduzeće nije odgovorilo na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.

O preduzeću

Sportski centar „Ada“ DOO Pljevlja osnovano je 2. februara 2004. godine. Društvo je u većinskom vlasništvu države, a vlasničku strukturu čine Ministarstvo finansija sa vlasničkim udjelom od 57,88% i Uprava javnih radova sa 25,96%. Društvo obavlja djelatnost sportskih objekata, koja obuhvata rad otvorenih ili zatvorenih objekata i organizaciju sportskih priredbi na otvorenom i zatvorenom i upravljanje njima, za profesionalne sportiste i amatere.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Igor Golubović Član Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan
Velimir Golubović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Svetlana Rakočević Članica Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Danilo Vukićević Izvršni direktor 552,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne