Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Sveti Stefan hoteli AD Budva
Matični broj: 03275108

O preduzeću

AD “Sveti Stefan hoteli” Budva osnovano je 26.06.2019. godine, a počelo je sa radom 05.08.2019. godine. Društvo je nastalo segmentacijom iz HG Budvanska rivijera. Imovinu društva čine hoteli Sveti Stefan i Miločer sa pripadajućim zemljištem, koji su dati u dugogodišnji zakup Adriatic properties-u. Vlasničku strukturu Društva čine Vlada Crne Gore sa 41,63% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 12,82% i ZZZ CG sa 4,27%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Dragana Kažanegra Stanišić Predsjednica Odbora direktora 1.635,58 Dostupan
Milovan Milošević Član Odbora direktora 500,00 Dostupan
Milica Kažanegra Članica Odbora direktora 500,00 Dostupan
Jelena Brković Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan
Vladimir Sekulić Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Nikola Plamenac Izvršni direktor 1.500,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne