Datum ažuriranja: 27. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: ToMontenegro DOO Podgorica
Matični broj: 03344312

O preduzeću

DOO “ToMontenegro” je nova avio kompanija čiji je osnivač Vlada Crne Gore sa 100% vlasničkog udjela. Društvo je osnovano 14.01.2021. godine Odlukom Vlade Crne Gore, a počelo je sa radom 08.02.2021. godine. Osnovni kapital Društva iznosi 30 miliona eura (od čega je do sada uplaćeno 20). Članovi Odbora direktora odrekli su se nadoknada za svoj rad za prvih šest mjeseci funkcionisanja kompanije.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Pavle Ljesar Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Ana Tošanić-Radunović Članica Odbora direktora 0,00 Dostupan
Filip Radulović Predsjednik Odbora direktora 0,00 Dostupan
Pavle Tripković Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Goran Đurović Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Predrag Todorović Izvršni direktor 4.524,43 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne