Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Univerzitetski sportsko-kulturni centar DOO Podgorica
Matični broj: 03086127

O preduzeću

Univerzitetski sportsko-kulturni centar DOO Podgorica osnovan je 4. decembra 2015. godine od strane Unverziteta Crne Gore, uz saglasnost Vlade. Društvo obavlja djelatnost sportskih objekata i pruža usluge za organizaciju sportskih, kulturno-umjetničkih i zabavnih manifestacija.


Ko vodi preduzeće?

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Miloš Pavićević Izvršni direktor 521,00 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne