Godišnji troškovi zarada, naknada, materijala, amortizacije i ostalih poslovnih rashoda, onako kako su ih preduzeća prijavila Poreskoj upravi u bilansu uspjeha.