Datum ažuriranja: 26. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Zaštita prostora Crne Gore DOO Danilovgrad
Matični broj: 03319911

O preduzeću

DOO “Zaštita prostora Crne Gore” Danilovgrad osnovano je 28.05.2020. godine, a počelo je sa radom 05.08.2020. godine. Društvo je osnovano za sprovođenje administrativnog izvršenja rješenja o rušenju i vraćanju u prvobitno strane zemljišta i objekata i vrši poslove za potrebe urbanističko-građevinske inspekcije. Osim toga, Društvo može da vrši i poslove zaštite prostora, posebno u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona i u slučaju pojave zemljotresa. Društvo je u 100% vlasništvu Vlade Crne Gore.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandar Kovačević Predsjednik Odbora direktora 529,00 Dostupan
Zoran Jovanović Član Odbora direktora 264,50 Dostupan
Aleksandar Kovačević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Slađan Raičković Izvršni direktor 1.628,77 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 2 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne