Datum ažuriranja: 11. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore "Montefarm" Podgorica
Matični broj: 02017105

O preduzeću

Zdravstvena ustanova apoteke CG “Montefarm” - Podgorica osnovana je 15.05.1991. godine, a organizovana je Odlukom o organizovanju javnih ustanova u oblasti zdravstvene zaštite u Republici Crnoj Gori radi obavljanja poslova zdravstvene zaštite. Osnivač Montefarma je Skupština Republike Crne Gore. Montefarm vrši uvoz, nabavku, skladištenje i distribuciju ljekova, medicinskih sredstava i opreme zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, kao i promet na malo ljekova i medicinskih sredstava u svojim organizacionim djelovima, u svim opštinama. Montefarm se bavi i ispitivanjem ispravnosti magistralnih ljekova i galenskih pripravaka, vrši laboratorijske i bromatološke analize, prati i analizira upotrebu ljekova i posledice po zdravlje stanovništva i dr.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Aleksandra Jovanović Članica Odbora odbora 550 Dostupan
Emir Muzurović Član Odbora direktora 550 Dostupan
Predrag Mićunović Član Odbora direktora 550 Dostupan
Milovan Živković Član Odbora direktora 550 Dostupan
Žan Mrdović Predsjednik Odbora odbora Nije prijavljena! Dostupan
Jelena Popović Članica Odbora direktora Nije prijavljena! Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Goran Marinović Direktor 586 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 3 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne