Datum ažuriranja: 04. 05. 2022.
Pun naziv preduzeća: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
Matični broj: 02723816

O preduzeću

AD “Željeznička infrastruktura Crne Gore” Podgorica osnovano je 02.07.2008. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora je vlasnik Društva sa 72,44% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 2,91% i ZZZ CG sa 1,16%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. U svojstvu upravljača infrastrukture, kao javnog dobra u opštoj upotrebi i vlasništvu Crne Gore, Društvo izgrađuje i investira u željezničku infrastrukturu, brine se o njenoj modernizaciji i održavanju, osigurava pristup i dodjeljuje infrastrukturne kapacitete svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima koji ispunjavaju zakonske uslove, određuje naknade za korišćenje infrastrukturnih kapaciteta, izrađuje i objavljuje red vožnje i organizuje i reguliše željeznički saobraćaj.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Milena Šuković Predsjednica Odbora direktora 530,00 Dostupan
Stefan Pižurica Član Odbora direktora 328,42 Dostupan
Radovan Vukić Član Odbora direktora 289,10 Dostupan
Radovan Mrdak Član Odbora direktora 268,70 Dostupan
Nedeljko Šuškavčević Član Odbora direktora 0,00 Dostupan

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Marina Bošković Izvršna direktorica 1.376,95 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 6 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne