Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
Matični broj: 02723620

O preduzeću

AD “Željeznički prevoz Crne Gore” Podgorica osnovano je 02.07.2008. godine, a nastalo je segmentacijom iz AD Željeznice Crne Gore. Država Crna Gora je vlasnik Društva sa 90,79% udjela u vlasništvu, Fond PIO sa 0,97% i ZZZ CG 0,38%, dok je ostatak u privatnom vlasništvu. Djelatnost Društva je željeznički saobraćaj, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladišta i stovarišta, održavanje i njega kola, održavanje uređaja na željeznici, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, aktivnosti drugih posrednika u saobraćaju, proizvodnja šinskih vozila, opravka šinskih vozila i dr.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Veselin Ivanović Predsjednik Odbora direktora 493,31 Dostupan
Draženka Simović Članica Odbora direktora 370,98 Dostupan
Željko Miladinović Član Odbora direktora 370,00 Dostupan
Vladimir Merdović Član Odbora direktora 362,85 Dostupan
Danilo Bojović Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Slaven Šestović Izvršni direktor 1.128,54 Dostupan

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

0

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 6 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Da

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Da

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Da

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Da

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Da

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Da

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne