Datum ažuriranja: 12. 04. 2022.
Pun naziv preduzeća: Zeta Energy DOO Danilovgrad
Matični broj: 02794624

O preduzeću

DOO “Zeta energy” Danilovgrad je društvo za modernizaciju i razvoj malih i srednjih elektrana, koje je počelo sa radom 25.06.2010. godine. Društvo obavlja djelatnost proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. Imovinu Društva čine male hidroelektrane “Glava Zete”, čija rekonstrukcija je u toku, i “Slap Zete”, čija rekonstrukcija je završena u aprilu 2020. godine. Elektroprivreda Crne Gore posjeduje 51% vlasničkog udjela, dok je ostatak u vlasništvu privatne firme NTE Montenegro AS.


Ko vodi preduzeće?

Upravljanje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Inge Forseth Član Odbora direktora 0,00 Dostupan
Tore Johan Flam Predsjednik Odbora direktora 0,00 Dostupan
Mile Tomašević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Predrag Krivokapić Član Odbora direktora Nije prijavljena! /
Andrija Gardašević Član Odbora direktora Nije prijavljena! /

Rukovođenje

Ime i prezime Funkcija Zarada (eur) Imovinski karton
Dragan Vlahović Izvršni direktor Nije prijavljena! /

Preduzeće u brojkama

Broj zaposlenih

Plata izvršnog/e direktora/ice

Nije prijavljena

Poslovni prihodi

Neto rezultat

Poslovni rashodi


Indeks transparentnosti 0 od 10

1. Da li preduzeće ima svoju internet stranicu?

Ne

2. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan godišnji izvještaj o radu?

Ne

3. Da li su na internet stranici preduzeća dostupni zapisnici sa sjednica organa upravljanja preduzeća?

Ne

4. Da li su na internet stranici preduzeća dostupne odluke organa upravljanja i rukovođenja preduzeća?

Ne

5. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan podatak o broju zaposlenih u preduzeću?

Ne

6. Da li je na internet stranici preduzeća dostupan (ažurirani) akt o sistematizaciji i organizaciji preduzeća?

Ne

7. Da li preduzeće odgovara na zahtjeve za SPI?

Ne

8. Da li je preduzeće objavilo spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije?

Ne

9. Da li preduzeće objavljuje podatke o sponzorstvima, donacijama i novčanim pomoćima pravnim i fizičkim licima?

Ne

10. Da li preduzeće ima pravilnik kojim definiše primjenu instituta poslovne tajne?

Ne